.

.

Produktywny stres

(Model stresu Persolog®)

Opis szkolenia

Jak dowodzą liczne badania stres od zarania dziejów potrzebny był człowiekowi głównie do tego, by w chwili zagrożenia życia szybko zareagować i dzięki temu przetrwać, ocalić życie. Był to zwykle stres trwający bardzo krótko. Dziś zjawisko stresu w społeczeństwach nabrało zupełnie innego charakteru stając się nie tyle okazyjną reakcją, co stałym i trwającym czasami wiele lat zjawiskiem. Stąd coraz częściej słyszymy o wypaleniu, depresji i tzw. chorobach cywilizacyjnych. Rosnące tempo życia oraz wymagania stawiane nam przez otoczenie nie sprzyjają temu, byśmy bez sięgania po sprawdzone rozwiązania mogli skuteczne radzić sobie z destrukcyjnym oddziaływaniem permanentnego stresu.
Szkolenie Produktywny stres oparte o Model Stresu Persolog® jest konkretną i odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania w zakresie skutecznego radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie dedykowane jest: pracownikom firm, w szczególności menedżerom średniego szczebla, uczestnikom grupowego procesu coachingowego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zarówno poszerzenie wiedzy na temat radzenia sobie ze szkodliwą presją oraz tzw. wypaleniem. Uczestnicy dzięki pozyskaniu wiedzy na swój temat (kwestionariusz stresu) i technik pracy ze stresem podniosą swoją odporność, nauczą się unikania stresorów oraz radzenia sobie z nimi tam, gdzie ich występowanie jest nieuniknione.
Dalsze cele szkolenia to:
* pozyskanie świadomości występowania stresorów zawodowych jak i prywatnych (które również przekładają się na wyniki w pracy),
* zdecydowana i widoczna poprawa w zakresie radzenia sobie z codzienną presją i oczekiwaniami,
* wzrost produktywności w pracy,
* nabycie umiejętności w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem.

Korzyści dla organizacji

Nie jest tajemnicą, że wiele firm ma dziś problem ze zjawiskiem wypalenia i malejącą, w związku z tym, wydajnością swoich pracowników. Jakby tego było mało, rosnące tempo w jakim żyją organizacje oraz stale rosnąca konkurencja nie dają szans na samoczynne zatrzymanie się destrukcyjnych zjawisk. Tu potrzebne jest zdecydowane i konkretne działanie. Poprzez uczestnictwo w warsztacie Produktywny stres firma poprawi znacząco sytuację w poniższych obszarach:

 1. Wzrost motywacji oraz zaangażowania pracowników, które przełoży się na naturalne zwiększenie wydajności,
 2. Wyraźny spadek liczby zwolnień lekarskich wynikający z poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego (powstawanie chorób w wyniku stresu zawodowego zostało potwierdzone naukowo),
 3. Wzrost konkurencyjności poprzez redukcję fluktuacji i zachowanie tym samym większej liczby doświadczonych pracowników,
 4. Redukcja kosztów związanych z koniecznością rekrutowania i wdrażania nowych osób,
 5. Poprawa atmosfery i wzrost skuteczności komunikacji pomiędzy pracownikami, które wpłynąć mogą na pozytywny wizerunek zewnętrzny firmy (efekt widoczny bezpośrednio dla klienta).

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy zdobędą osobiste kompetencje radzenia sobie ze stresem dzięki rozpoznaniu swoich stresorów oraz treningowi, który przejdą podczas warsztatu. Każdy uczestnik:

 1. Znacząco poszerzy swoją świadomość w zakresie odczuwanego przez siebie stresu,
 2. Nauczy się skutecznie rozpoznawać i właściwie reagować na sygnały stresu,
 3. Będzie potrafił identyfikować niekorzystne wzorce swoich zachowań w stresie,
 4. Wypracuje własny „detektor” wykrywający mechanizmy potęgujące stres,
 5. Nauczy się redukować lub eliminować z wyprzedzeniem stresory w życiu prywatnym i zawodowym,
 6. Pogłębi umiejętność akceptacji okoliczności, na które nie ma wpływu.
 7. Nauczy się długofalowo radzić sobie ze stresem,
 8. Opracuje własne techniki szybkiego radzenia sobie ze stresem,
 9. Pozna swoje dotychczasowe zasoby i ograniczenia w zakresie utrzymywania równowagi emocjonalnej,
 10. Rozwinie umiejętność cieszenia się życiem.

Zakres tematyczny

I Wprowadzenie
* Zapoznanie z uczestnikami, omówienie programu

II Zrozumieć stres
* Czym jest stres?
* Jak powstaje stres?
* Indywidualny charakter stresu.

III Wykonanie testu i jego analiza
* Prezentacja i wypełnienie Profilu stresu
* Interpretacja wyników
* Ocena osobistego postrzegania stresu Persolog®

IV Rozwój zasobów radzenia sobie ze stresem
* Identyfikowanie, wzmacnianie i rozwijanie zasobów
* Sposoby radzenia sobie ze stresem
* Strategie krótko- i długofalowe
* Przekierowanie nieproduktywnego radzenia sobie ze stresem

V Trening radzenia sobie ze stresem
* Od teorii do praktyki
* Stosowanie osobistych strategii radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu
* Metody zapewnienia długofalowego sukcesu
* Końcowy feedback

VI Zakończenie
* Rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Narzędzia i materiały

Test – Profil Stresu Persolog® (wersja online lub drukowana), zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty oparte o wyniki profilu stresu każdego z uczestników. Pracujemy więc na realnych wynikach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

O Modelu stresu Persolog®

Model teoretyczny leżący u podstaw Profilu stresu persolog® opiera się o koncepcję stresu autorstwa Lazarusa (1984). Stres rozumiany jest w nim jako proces, który następuje, kiedy osoba spotyka się z wymaganiami – środowiskowymi, wewnętrznymi lub jednymi i drugimi – i musi sobie z nimi poradzić. Charakteryzuje się więc wzajemnymi oddziaływaniami stawianych tej osobie wymagań oraz jej zachowań w odpowiedzi na nie. W powstawaniu stresu kluczową rolę odgrywa osobista ocena sytuacji, a nie sam bodziec. „Stres jest wynikiem kognitywno-subiektywnej oceny wymagań zewnętrznych (wydarzeń życiowych, hałasu itd.) i wewnętrznych (cele do osiągnięcia, wartości, postawy itp.) oraz wykorzystywanych przez daną osobę możliwości (zasobów) radzenia sobie z tymi wymaganiami” (Lazarus, Folkman, 1984). W procesie zarządzania stresem podstawową kwestią jest to, czy dana osoba sądzi, że jest w stanie poradzić sobie z jakąś konkretną sytuacją. Stres pojawia się wtedy, kiedy człowiek we własnej ocenie nie posiada możliwości wystarczających do stawienia czoła oddziałującej na niego presji. Różne czynniki osobowościowe, takie jak stabilny obraz siebie oraz silne przekonanie o możliwości wpływania na otoczenie, są decydującymi czynnikami w powstawaniu uczucia stresu. Poziom stresu nie zależy więc od obiektywnej natury sytuacji, tylko od myśli, uczuć i refleksji znajdującej się w niej osoby. Model stresu persolog® obrazuje poniższy schemat.
Źródło: Persolog GmbH

Pobierz ofertę w PDF

Zapraszam do kontaktu!