Rozwój osobowości

(wg Persolog®)

Opis szkolenia

Profil osobowości Persolog pozwala poznać pracodawcy kogo ma w swoich szeregach, jak skutecznie zarządzać poszczególnymi jednostkami, jak tworzyć zespoły aby osiągały poziom mistrzowski w swoich działaniach. Pozwala także poznać schematy działania poszczególnych pracowników na konkretnych stanowiskach, a co za tym idzie tworzyć liderów wykorzystując naturalne talenty i zasoby. Dzięki znajomości swojego profilu osobowości pracownik ma możliwość skutecznego zarządzania sobą, sobą w czasie, reagowania na sytuacje trudne, czy konfliktowe. Poznaje modele zachowań, a co za tym idzie nabiera kompetencji w obszarze komunikacji międzyludzkiej, umiejętności dopasowania się do swojego rozmówcy jak i  jego potrzeb, zmieniających się okoliczności, a w konsekwencji zwiększa swoją skuteczność w prowadzonych działaniach.

Jeśli organizacja chce się rozwijać, zatrudniać pracowników najlepiej dobranych do poszczególnych stanowisk i jednostek organizacyjnych warto zainwestować w poznanie profili osobowości.
Zastosowanie Profilu osobowości Persolog obejmuje różne obszary działalności, które wywierają istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Są to m.in: rozwój, komunikacja, system motywowania pracowników oraz proces rekrutacji personelu.

Szkolenie dedykowane jest: pracownikom firm, w szczególności menedżerom średniego szczebla, handlowcom, pracownikom obsługi klienta i HR.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania i rozwijania osobowości w obszarze produktywności  oraz nauczenie się adekwatnych reakcji w  zależności od sytuacji i pełnionej w organizacji roli, np. lidera.
Ponadto:
* Zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości,
* Nabycie umiejętności rozpoznawania tendencji poszczególnych typów osobowości,
* Dokonanie refleksji własnych zachowań,
* Uczenie się adekwatnych zachowań,
* Lepsze wykorzystywanie swoich mocnych stron,
* Poznanie swoich słabszych stron oraz ich niwelowanie,
* Świadome kształtowanie relacji z innymi w pracy, rodzinie i w partnerstwie,
* Lepsza komunikacja z osobami o odmiennym stylu zachowań.

Korzyści dla organizacji

Zbuduj człowieka, a on zbuduje Ci organizację.
W obecnych realiach inwestowanie w rozwój pracowników jest już nie tyle miłym gestem pracodawcy, co koniecznością. Utrzymanie konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku wymaga odpowiednich działań i dynamiki rozwoju organizacji, a szczególności jej najważniejszych zasobów. Inwestycja w szkolenie Rozwój osobowości pozwoli na:
1. Zwiększenie konkurencyjności poprzez zwiększenie produktywności pracowników,
2. Minimalizację kosztów poprzez poprawę komunikacji wewnątrz (mniej błędów w procesach) i na zewnątrz firmy (spadek liczby reklamacji),
3. Skuteczniejsze utrzymanie dotychczasowego i pozyskanie nowego klienta,
4. Redukcja fluktuacji,
5. Skuteczniejsza rekrutacja nowych pracowników.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia:
* Zrozumieją swoje zachowania i ich wpływ na innych.
* Nauczą się wykorzystywać swój potencjał tam, gdzie przyniesie im największy sukces.
* Nauczą się skuteczniej oceniać zachowanie – swoje i innych.
* Dowiedzą się, jak pozytywnie wpływać na siebie i swoje otoczenie.
* Nauczą się konstruktywnie radzić sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi napięciami.
* Opracują strategie zacieśniania współpracy i zwiększania produktywności.

Zakres tematyczny

I Wprowadzenie
* Zapoznanie z uczestnikami, omówienie programu

II Typy osobowości
* Czym jest okno Johari?
* Główne cechy typów zachowań.
* Analiza przypadków poszczególnych typów osobowości.

III Wykonanie testu i jego analiza
* Prezentacja i wypełnienie Profilu osobowości.
* Interpretacja wyników.
* Ocena osobistego postrzegania profilu Persolog®.

IV Interpretacja wyników
* Reakcja na zmiany.
* Osobiste przekonania.
* Rozwijanie strategii sukcesu.
* Radzenie sobie ze stresem.
* Tendencje zachowań a dobór zadań.
* Praca w zespole.

V Studium przypadków
* Od teorii do praktyki.
* Rozmowy motywacyjne.
* Selekcja kandydatów (opcjonalnie).
* Plan osobistego rozwoju.
* Końcowy feedback.

VI Zakończenie
* Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Narzędzia i materiały

Test – Profil osobowości Persolog® (wersja online), zeszyt ćwiczeń.

Forma

Szkolenie wyjazdowe lub w miejscu pracy. Trening może być zarówno grupowy jak i indywidualny.

Charakter zajęć to warsztaty oparte o wyniki profilu osobowości każdego z uczestników. Pracujemy więc na realnych wynikach i wyzwaniach każdego z uczestników. Trener opiera swoją komunikację o metody aktywizujące, które nacechowane są dyskusjami, ćwiczeniami oraz omówieniem case studies pochodzących zarówno od trenera jak i uczestników. Budowana jest atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania, która wzmacnia proces uczenia się oraz podnosi ostateczną skuteczność szkolenia.

Szkolenie występuje w wersji jedno i dwu dniowej.

 

O Profilu osobowości Persolog®

Persolog® Model osobowości jest uniwersalnym narzędziem służącym zrozumieniu i opisowi ludzkiego zachowania. Stworzony został przez amerykańskiego psychologa, Prof. John G. Geier. W swojej pracy kierował się jednym centralnym pytaniem: jak ludzie mogą rozpoznawać swoje mocne strony i rozwijać własny potencjał? Persolog® Model osobowości ukazuje ludzkie zachowanie z dwóch silnie związanych z indywidualnym postrzeganiem perspektyw. Aspekty te oddają następujące pytania:

I Jak postrzegasz swoje otoczenie? Raczej stresujące czy niestresujące?
I Jak reagujesz na swoje otoczenie? Raczej zdecydowanie czy powściągliwie?
To połączenie czterech możliwych odpowiedzi wskazuje, jak dana osoba zwykle się zachowuje i z których 4 typów zachowań czerpie: Dominujący, Inicjatywny, Stały i Korygujący.
Źródło: Persolog GmbH

Pobierz ofertę w PDF

Zapraszam do kontaktu!